پروب های پالس اکسیمتر

– پروب پالس اکسیمتر بزرگسال که در انواع سلیکونی و انگشتی و در انواع مارک ها موجود بوده و با دستگاه های مختلف سازگار است.

– پروب پالس اکسیمتر اطفال که از نوع انگشتی و در انواع مارک ها موجود بوده و با دستگاه های مختلف سازگار است.

– پروپ پالس اکسیمتر نوزاد که از نوع انگشتی و در انواع مارک ها موجود بوده و با دستگاه های مختلف سازگار است.