کابل های بیمار

– دارای انواع مختلف شیلد دار و بدون شیلد، و ماژولار و بدون ماژول در انواع مختلف برای دستگا های رایج در بازار