قلم های الکتروکوتر جراحی

. استفاده آسان برای جراح

. دارای سر قلم های مختلف برای انواع عمل های جراحی

. استریل شده با اکسید اتیلن و قابلیت استریل با قرص فرمالین

. طراحی در سه مدل مختلف:

– ساده

– با قابلیت تغییر طول

– با قابلیت تغییر طول و تعویض سرقلم