سایر متعلقات دستگاه الکتروکوتر جراحی

. انواع پنست های بای پولار در اندازه های مختلف

– مستقیم، بایونت، سرکج، چشمی

کابل های پلیت تک لبه و دو لبه

. انواع سر قلم

– چاقویی، گرد، سوزنی، لوپ