کابل های بای پولار

. استفاده آسان

. دوام بالا

. استاندارد برای انواع دستگاه های الکتروکوتر جراحی

. در انواع مختلف

– مارتین

– ارب

– ولی لب