لوازم کنترل درد

– پمپ درد یکبار مصرف که کوچک و سبک بوده و حمل آن برایبیمار آسان است. این پمپ دارای سه مدل تزریق با نرخ ثابت، با دکمه بلوس در اختیار بیمار و با قابلیت تنظیم است. پمپ شامل حجم های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۲۷۵ میلی لیتری است.

– ورید کتتر که یک کتتر نازک از جنس پلیمر برای قرارگیری در فضای اپیدورال بوده و ابزاری مفید در اجرای روش های اینترونشنال است. این کتتر قابلیت هدایت، تنظیم و کنترل حرکت از بیرون بدن را داراست. دارای عملکرد مکانیکی و شیمیایی بوده و امکان نفوذ در ناحیه هدف و تزریقات لازم را داراست. هم چنین از مزیت های آن می توان حداقل آسیب به ستون فقرات بیمار را نام برد.